Doorlopende reisverzekering

Een doorlopende reisverzekering is een verzekering die het hele jaar van kracht is. Bij elke reis die de verzekerde maakt, is er automatisch dekking. De dekking vangt aan op het moment dat de verzekerde met zijn reis begint en eindigt bij thuiskomst. Overigens dient de verzekerde bij een reis in Nederland altijd een boekingsbevestiging te kunnen overhandigen.

Annuleringsverzekering

Een heel andere soort reisverzekering is de annuleringsverzekering. Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de annuleringskosten wanneer de reis niet door kan gaan, of vergoedt (een deel van de) reissom bij het afbreken van de vakantie. Er moet uiteraard wel sprake zijn van een gedekt evenement. Dat wil zeggen dat de annulering of afbreking alleen wordt vergoed indien de oorzaak met name in de polisvoorwaarden staat genoemd. Ook van de annuleringsverzekering bestaat een aflopende- en doorlopende variant.

Bereken doorlopende reis verzekering

Dekking annuleringsverzekering

Een samenvatting van de doorgaans gedekte gebeurtenissen. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden!

* Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van verzekerde.
* Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van verzekerde.
* Zwangerschap van verzekerde of partner.
* Materiële beschadiging van eigendom van verzekerde, zijn huurwoning of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
* Het door verzekerde onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of onverwachte oplevering van een koopwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor aanvang en niet later dan 30 dagen na het einde van de reis.
* Een medisch noodzakelijke ingreep die verzekerde, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
* Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies van verzekerde bij deze personen niet mogelijk is.
* Het door verzekerde op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.
* Werkloosheid van verzekerde als gevolg van een onvrijwillig ontslag.
* Na werkloosheid van verzekerde, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minstens een half jaar of voor onbepaalde tijd, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van de reis nodig maakt.
* Definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde.
* Het, buiten de schuld van verzekerde om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum.
* Het uitvallen van het door verzekerde te gebruiken privé-vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis zou worden gemaakt.
* (verergering van een bestaande) ziekte of ongevalletsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van verzekerde en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.
* Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek.